Historiek

Historiek

 

Turnkring Eikels Worden Bomen is een turnkring met een rijke geschiedenis die we graag met jullie delen.

 

In 1912 werden in Zottegem de Hendrik Conscience feesten gehouden. Verscheidene verenigingen waaronder “De Katholieke Jonge Wacht” werden hiervoor aangesproken en zij brachten gedisciplineerde turnoefeningen tijdens de praalstoet. Enkele Zottegemnaren waaronder Jozef Hageman, Louis en Oscar Cousy namen hieraan deel. Op 1 maart 1913 namen deze heren het initiatief om een turnafdeling op te richten die “Eikels Worden Bomen” werd genoemd. De vereniging stond open voor iedereen ongeacht stand of rang. Een regel die nog steeds de leidraad is voor onze missie en visie van onze huidige werking.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de lessen die in open lucht plaats vonden opgeschort. Een aantal leden werden onder de wapens geroepen. Pas in 1918 kon de draad weer worden opgenomen en werd de club opnieuw gestart met als leider Jozef Hageman. In 1920 kregen de turners in het patronaat of Gildenhuis een lokaal toegewezen. Zij traden op in Zottegem en omliggende gemeenten bij stoeten of kermissen met gedisciplineerde turnoefeningen, oefeningen met stokken of knotsen en piramiden. In die tijd waren turnclubs er onder meer op gericht om jongens voor te bereiden op hun legerdienst. Er was ook militaire invloed op de bestuursfuncties in de club: Jozef Hageman was commandant met luitenanten, onderluitenanten, sergeanten enz. Bovendien hadden de meeste turnkringen een muziekafdeling. Met hun trommels, trompetten en klaroenen ondersteunden zij de militaire mars van de turners.

 

In hetzelfde jaar sloot EWB zich aan bij de Katholieke Oost-Vlaamse Turngouw voor heren. Door ziekte van Jozef Hageman in 1921 trad Victor Audor, een turner uit het Gentse die naar Zottegem was verhuisd, op het voorplan. Hij werd de nieuwe leider en bracht turntoestellen zoals de ringen, de brug en de rekstok in de turnzaal die op de eerste verdieping van het Gildenhuis was ingericht. Onder zijn leiding werd er eind jaren ’20 en begin jaren ’30 op ‘concours’ gegaan naar turnwedstrijden in Elzas-Lotharingen. In 1932 namen ze deel aan de internationale turnwedstrijd te Nice en behaalden daar met hun acrobatienummer de eerste prijs. Uit die groep zou later het ABC acrobatie trio ontstaan. ABC stond voor Anno, Buysse en Cochie. In 1934 participeerden ze aan de internationale turnwedstrijd in Straatsburg.


Kort nadien werd Victor Audor ziek en tot zijn dood in 1938 bleven enkele getrouwen verder turnen echter zonder leider. Op initiatief van alweer Jozef Hageman en Gilbert Poriau werd in 1938 een nieuw bestuur samengesteld met als erevoorzitter Deken Schockaert, als voorzitter Jules Lootens, secretaris Gilbert Poriau, schatbewaarder Simon Poriau en algemene technische leider Emiel Lauwaert. De raadsleden waren Raymond Van Herzele, Gilbert Anno, Leonce Buysse en Charles Cochie. Velen van hen zullen in de volgende decennia in verschillende functies deel blijven uitmaken van het bestuur.

 

Kort daarop brak Wereldoorlog II uit en werd de verdere groei van EWB opnieuw sterk afgeremd, desalniettemin werden er nog steeds optredens gehouden tijdens de oorlogsperiode. Na de oorlog, in 1946 waaide er een nieuwe frisse wind door EWB. Emiel Lauwaert had de teugels strak in handen en dat leidde tot succesvolle resultaten op gouw- en bondsfeesten. De leden van het ABC trio namen deel aan de individuele gouw- en bondskampioenschappen AGH (artistieke gymnastiek heren) en stimuleerden zo de talentvolle jongere turners.

 

In 1948 werd Jean Cornil in Leuven Belgisch kampioen bij de seniors en Gaston Van Daele Oost-Vlaams kampioen bij de juniors. In de volgende jaren met Emiel Lauwaert als leider bij de adulten en Charles Cochie bij de pupillen kaapten de Zottegemse turners op de individuele Oost-Vlaamse en bondskampioenschappen vele eerste en ereprijzen weg. De huldigingsstoet voor beide kampioenen zullen menig oud-Zottegemnaar zich nog herinneren.

 

In 1951 werd het 35ste gouwfeest door EWB ingericht met wedstrijden in de voormiddag en een groot turnfeest op het voetbalveld aan de Bruggenhoek. Op het 21 juli feest kreeg de club de eretitel ‘Koninklijk’. Bij het groepsturnen was EWB onder leiding van Emiel Lauwaert een geduchte tegenstander, want ook in 1951 behaalde de turnploeg op het bondsfeest te Zele de 1ste plaats in zowel het Algemeen klassement als bij toestelturnen en bij Piramiden. 1951 was een topjaar in het bestaan van EWB.

 

In deze periode werden dan ook de plannen voor een nieuwe turnzaal concreet. De bouw werd gestart in november 1952 en de zaal werd plechtig in gebruik genomen op 13 april 1953. In juni 1953 stond de internationale turnwedstrijd in Versailles op het programma, een vierdaagse uitstap waarbij ook Parijs werd bezocht.


De 21 juli turnfeesten in de jaren ’50 en begin jaren ’60 kenden veel succes. Het grootse openlucht avondfeest op het grote podium tegen de kerkmuur op de Markt lokte steeds vele toeschouwers uit de wijde omgeving.

 

Veertig jaar lang was EWB steeds een mannenvereniging geweest maar hier kwam een einde aan in maart 1953. Er werd een meisjesafdeling Sint-Agnes opgericht die veel bijval genoot bij de Zottegemse meisjes en juffers. Op het 21 juli feest trad een groep juffers op onder leiding van Mej. Van De Vijver en Mej. Caeckebeke. De oprichting van deze afdeling zorgde voor onenigheid met Charles Cochie die reeds in 1947 gestart was met een juffers- en meisjesgymnastiekkring (G.O.M.). De gouwstatuten lieten niet toe dat een man de leiding nam van een juffer- en meisjesafdeling. Met als gevolg een afscheiding die tot 1963 zou blijven bestaan. De juffersafdeling van EWB had een eigen bestuur en eigen financiële middelen. De eerste voorzitster was Mevr. Jeanne Cantaert die in 1970 werd opgevolgd door Mevr. Lucrèce Van Wittenberge. Reeds in 1955 richtten ze het Oost-Vlaams gouwfeest voor meisjes in. Later organiseerden ze vele turnfeesten in De Katholieke Kring. In 1956 werd bij EWB een muziekafdeling opgericht onder leiding van Raymond Van Herzeele. Ze oogstten met hun kwalitatief hoogstaand optreden veel bijval op gouw- en bondsfeesten.

 

Eind jaren ’50, begin jaren ’60 diende zich opnieuw een talentvolle turner aan namelijk Werner Van Den Bossche. Emiel Lauwaert bracht Werner Van Den Bossche tot het niveau van Oost-Vlaams kampioen in de beginjaren ’60. In september ’63 hield Emiel Lauwaert het na 25 jaar leiderschap en enkele jaren voorzitterschap het voor bekeken. Werner nam de leiding bij de grote turners en Luc Lauwaert bij de leerlingen. Later werd Werner opgevolgd door Guido Everaert. In deze periode werd Dr. Arsène Van Wittenberge voorzitter. Robert en Georges De Schrijver die reeds onder Emiel Lauwaert een bestuursfunctie waarnamen, vormden samen met Salomon Wanzeele, Julius Goddaert, Gaston Podevijn en oudgediende G. Steenhout de nieuwe bestuursploeg.

 

In 1966 vervoegde Charles Cochie terug de EWB rangen. Onder zijn impuls werd een nieuwe bloeiperiode ingezet met deelname aan gouw- en gewestfeesten en turnfeesten in de zaal De Kring en op de Markt. De toestelturntraditie bij de grote turners werd verder gezet. Albert Cochie werd trainer bij de kadetten. De meisjesafdeling richtten in 1969 een succesvol gouwfeest in te Zottegem. Vele Oost-Vlaamse clubs zakten af naar de Egmontstede met honderden deelneemsters.

 

In 1971 werd Eric Broekaert Oost-Vlaams kampioen bij de juniors. In datzelfde jaar werd de eerste minitrampoline en valmat aangekocht. Er werd een afdeling “De Tweede Weg” of kortweg DTW opgericht, een afdeling waar turnen voor senioren centraal stond. In 1973 werd de 60ste verjaardag van EWB met een indrukwekkend turnfeest gevierd. Ook buiten Zottegem zoals in Dilbeek en Schepdaal trad EWB op. Bij het plotse overlijden twee dagen na het optreden in Schepdaal werd Charles Cochie door zijn DTW-afdeling letterlijk ten grave gedragen. Het bestuur stond voor een moeilijke taak, het trio Georges de Schrijver, Gratiën Broekaert en Albert Cochie namen de technische leiding in handen. Aan stedelijke initiatieven zoals de septemberfeesten in de Zottegemse deelgemeenten werd door de club meegewerkt. Ook het optreden ter gelegenheid van de braderie werd een traditie. Onder leiding van Gratien Broekaert namen turners zoals Johan Vandevelde, Geert van Daele, Luc Bovijn, Geert Eeckhout en anderen met wisselend succes deel aan individuele gouwwedstrijden.

 

In het najaar van 1988 werd EWB 75 jaar, dat werd herdacht met een optocht, een misviering, ontvangst op het stadhuis, een banket met dansavond voor oud-leden en een turnfeest in de zaal Helios.

 

In 2000 vond de fusie plaats tussen de jongensafdeling en de meisjesafdeling. De nog 2 overblijvende bestuursleden van de meisjesafdeling Mevr. Van Wittenberge, voorzitster sinds 1970 en Mevr. Piens vroegen het jongensbestuur om de tot dan toe onafhankelijke meisjesafdeling onder de vleugels van de jongensafdeling te laten functioneren.

 

De bestuursploeg werd in 2005 geconfronteerd met een verouderde infrastructuur van de turnzaal en geleidelijk aan werd de zaal gerenoveerd. Ook de bestuursploeg ging op zoek naar verjonging. Na een lange zoektocht naar opvolgers konden 3 verdienstelijke bestuursleden, met name de voorzitter sinds 1963 Dr. Van Wittenberge, ondervoorzitter Georges De Schrijver, lid sinds 1949 en Julius Goddaert, raadslid sinds 1950 de fakkel doorgeven. Drie nieuwe bestuursleden vervingen hen: Jan Gabriëls als voorzitter, Patrick De Schrijver als secretaris en Marc Claeys als raadslid. Herman De Visscher, Filip Ponnet en Albert Cochie bleven op post. Tegelijkertijd breidde het bestuur uit met 2 dames: Jessika Wynendaele en Sofie De Bock, beiden trainsters bij de meisjes. Ook Luc Haesebeyt werd als sponsorverantwoordelijke opgenomen in de bestuursploeg.

 

Tot 2007 was EWB aangesloten bij de Katholieke Vlaamse Turnfederatie (Turnsport Vlaanderen). Vanaf het seizoen 2007-2008 was dit bij Gym & Dans Vlaanderen vzw, de opvolger van de KVT. 

 

In 2008 werd de eerste website gemaakt waardoor EWB sindsdien ook op de digitale snelweg te vinden is.

 

Op 2 juni 2011 werd de tot dan toe feitelijke vereniging tot een VZW omgevormd. Met de vernieuwde bestuursploeg kwam een nieuw elan in de club. Nieuwe trainers en trainsters werden aangetrokken en in 2013 telde de club meer dan 300 leden. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van EWB werd er een succesvol groots galaturnfeest “Panoramix” in de sporthal Bevegemse Vijvers georganiseerd dat een groot succes was. Een sensationeel schouwspel door jong en oud. Tevens werd een fototentoonstelling gehouden van de rijke geschiedenis van EWB in het Zottegems Museum voor Folklore in Grotenberge.

 

In 2013 werd er een 2e versie gemaakt van de website. Naast een nieuwe website is er ook een wedstrijdgroep opgericht voor dames. AGD (artistieke gymnastiek dames) is opgericht door Lennie Kesteleyn en Els De Sadeleer. Sinds de oprichting van deze nieuwe afdeling doet de club mee met wedstrijden op recreatief niveau.

 

In 2014 veranderde de bestuursploeg van EWB opnieuw. Jan Gabriëls stopte als voorzitter. Zo werd Luc Haesebeyt voorzitter, Herman De Visscher ondervoorzitter, Tom Delanghe penningmeester en Patrick De Schrijver secretaris. Daarnaast zetelden ook Albert Cochie, Filip Ponnet, Marc Claeys, Jessika Wynendaele en Evy De Wilde ook nog in het bestuur. Anniek Van Nevel kwam de bestuursploeg versterken.

Op 1 juli 2014 sloot EWB zich aan bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw (kortweg GymFed), de grootste turnfederatie in Vlaanderen.  

 

Sinds 2015 wordt freerunning aangeboden binnen EWB. Deze discipline werd geïntroduceerd door Wouter De Mol. Freerunning is een bewegingsvorm waarbij gymnastische elementen worden gebruikt om zich zo vloeiend mogelijk voort te bewegen op en over obstakels van allerlei aard. Het gaat in oorsprong om een zelfstandige discipline die geen rechtstreekse verbindingen heeft met andere disciplines binnen het turnen. In 2016 kwam Niels Van Santen erbij als tweede freerunning trainer. Zo zijn zij de grondleggers van de freerunning afdeling binnen EWB. Ondertussen maakt de freerunning community ook onderdeel uit van GymFed.

 

In 2018 wisselden er opnieuw enkele bestuursposities. Luc Haesebeyt stopte als voorzitter, Herman De Visscher als ondervoorzitter, Anniek Van Nevel stapte uit het bestuur en Albert Cochie gaf de fakkel door aan zijn zoon Jeroen Cochie. Patrick De Schrijver werd voorzitter, Jeroen Cochie werd secretaris en Dorien Lammens penningmeester. Daarnaast bleven Filip Ponnet en Marc Claeys in het bestuur. Geert Van Daele werd als sponsorverantwoordelijke opgenomen in de bestuursploeg en Filip Goeteyn gaat over alle verzekeringen hiermee kwam hij ook in het bestuur. 

 

In 2022 overleed voormalig voorzitter Luc Haesebeyt. Ook nu waren er weer enkele veranderingen binnen het bestuur. Dorien Lammens stopte als penningmeester, Anniek van Nevel nam Doriens taak over. Ook Lennie Kesteleyn vervoegde het bestuur als verantwoordelijke / aanspreekpunt voor trainers en ouders.

 

EWB heeft opnieuw de wind in de zeilen met een groeiend aantal leden binnen onze verschillende afdelingen en een regelmatige deelname aan recrea wedstrijden door onze wedstijdgroepen. En met een nagelnieuwe turnhal in het vooruitzicht zijn we klaar om een volgend mooi hoofdstuk aan het EWB verhaal toe te voegen.

 

Onze leuze is niet voor niets “Turnen doet je stralen!”.